n33dubbelveilig

zonder bochten veilig vooruit

 

In het nieuws of 

eigen nieuws .27-9-2017 

Gemeente Delfzijl wil aquaduct onder Eemskanaal en een zo kort en veilig mogelijke verbinding met de Eemshaven.

De X varianten zijn kort en veilig , dus maak een keuze draai er niet om heen , zie gedeelte uit nieuws op RTV Noord hier onder. 


27-9-2017 

De afgelopen maanden zijn we druk in de weer geweest met bijeenkomsten , georganiseerd door de provincie.

Deze bijeenkomsten hebben de alternatieve X1 en X2 opgeleverd 

De alternatieven worden gesteund door de omgeving en de X2 is een alternatief welke het beste uitkomt voor LTO ( Landeigenaren)

Via de media zullen we proberen om de beide alternatieve bij de mensen te brengen en de beslissende bestuurders te overtuigen van de potenties van de afzonderlijke tracés .

Mede door de grote dossier kennis en het vermogen om duidelijk de knelpunten of de voordelen te benoemen , verwachte we dat dit kan leiden tot de juiste beslissing voor het voorkeur tracé.

Ook zijn we van mening dat alle relevante informatie mee genomen moeten worden in MER en andere onderzoeken, immers als eenmaal de voorkeur tracé is gekozen , dan ontstaat er  een kokervisie. Dit omdat we dan alleen nog maar op detail van dit tracé kijken.

Dus ook een fietspad of besparing op een viaduct of de aanleg van een duiker in plaats van en viaduct , ze worden  hier na niet meer getoetst , als ze buiten het voorkeur tracé vallen .

26-9-2016 Tekening binnen van uitgewerkte concept alternatief n33dubbelveilig.

Voor de mensen van Siddeburen hier ons voorstel .

Kan u het nog eens vergelijken met wat er allemaal jullie kant op komt .
20-9-2016 Conclusie na overleg werkgroep Nota van Antwoord ;

De Nota van Antwoord ,

is bij alle insprekers van een zienswijze inmiddels in de bus gevallen en zeker ook bestudeerd en besproken. Daags voor de officiële publicatie is er op het provinciehuis een gesprek geweest met het bestuurlijk duo N33 midden.

Hier is zo goed als kwaad  uitleg gegeven over de doorlopen procedure en toetsing van het alternatieve tracé in vergelijk met de al bestaande tracé opties .                                             Meerdere aspecten van onze zienswijze zijn besproken en zijn soms geheel of gedeeltelijk overgenomen.                                                                                                                         Het alternatieve tracé is echter afgewezen op bestrijdbaren conclusies , aannames, naar boven gestelde raming en het sterke milieu / natuur punt is in zijn geheel niet meegenomen.                   Echter de toon maakt de muziek en het bestuurlijk duo heeft ons duidelijk gemaakt , om hoe dan ook niet verder te gaan met het alternatief.                                                                                 Het nut om nog veel energie te steken in het rechtzetten van de getrokken conclusies en aannamen , met de gedachte dat je aan een dood paard trekt , heeft ons doen besluiten om het alternatief  voorlopig eerst te parkeren en mocht er in de toekomst eenzijdige veranderingen van het bestuurlijk duo zijn , dan kan het zijn dat we hier op terug komen.

Dit besluit is om de toekomstige samenwerking niet in de weg te zitten.


Echter heeft de zienswijze ook positieve uitwerkingen gehad .

Het vinden van een kortere route naar de Eelwerderbrug is nu niet meer ter discussie en de onlogische bocht met de even zo gevaarlijke op en afritten, worden openlijk benoemd.                   Ook werd er bevestigd dat door afwaardering van de N46 en de N362 de functie van de N33 veranderd is en dat daarom ook gezocht wordt naar een mogelijke verkorting en gecorrigeerde verloop van de onlogische bocht tussen de Geerlandweg en de Eelwerderbrug.

In de vergelijking van de afstand zegt men in de Nota van Antwoord dan ook het alternatief is maar 1.5 km korter dan tracé C , dit mag, echter tracé A wordt nog steeds in de MER meegenomen  en is toch echt 3 km langer. Graag dit nog een 2 jaar in uwe achterhoofd houden.   De kosten raming is vrij hoog ingezet en alles dekkend ook de derde brug over het Winschoterdiep en de kosten om de oude weg terug te geven aan de natuur en de boeren.                                   Open landschap ging boven samen voeging bos , oke , alleen de huidige N33 lig  nu ook in het genoemde open landschap oftewel ik sta in een grote plas doe 1 stap opzij , waar sta ik vervolgens dan , precies nog steeds in de zelfde plas !                                                                                 Dat het alternatief in aanleg duurder zou zijn was over duidelijk echter in de komende 25 jaren zal hij significant goedkoper zijn , 20 % korter en geheel nieuwe .                                                 Tot nu toe zijn de voorgestelde tracés uit de voorverkenning alleen nog maar na boven bij gesteld , u weet immers net als ons dat bij dit soort projecten overschrijdingen van 20% normaal zijn , dus over 25 jaar gerekend zijn wij nog steeds van mening dat het alternatieve tracé wel eens goedkoper kan uit vallen .                                                                                                         

Positief is het opnemen in de MER van het in gebrachte aquaduct bij Tjuchem van de "werkgroep Tjuchem".

Nu hopen wij oprecht , omdat wij al met een doodpaard vertrokken zijn van het provincie huis .   Dat de andere werkgroep niet met een dode mus is blij gemaakt .                                             Er is ons bij het laatste gesprek niet echt de indruk gegeven dat het budget oprekbaar was.           Ook baart het ons zorgen dat door het  niet nakomen van het tracébesluit Assen / Zuidbroek , de kosten voor een derde brug over het Winschoterdiep ook uit het magere potje van 100 miljoen gefinancierd moet worden.Op dit tracé stuk is mede daardoor bespaard ,graag zien we met dat geld van de besparing dan ook het derde brugdeel betaald worden.


Wij blijven voor de kortste en veiligste route , zonder extra geld is dit tracé C en we vinden het jammer dat er geen lef is geweest om ons alternatief in de MER mee te nemen en te toetsen op alle aspecten en kosten over 25 jaar gezien en langer.                                                               Zo als steeds blijven we herhalen met het huidige budget is er alleen een sobere en een niet door iedereen gewenst tracé mogelijk. 

Vandaar aan de politiek en bestuurlijk duo N33 midden , luister naar de belanghebbende en zorg voor een eerlijk budget en laat ons niet achter met een tracé wat niemand wil en een dorp vol spreekwoordelijke kadavers.       

                                  


Klaverblad Zuidbroek , met derde brug over Winschoerdiep


Klaverblad Zuidbroek met extra derde brug over Winschoterdiep.

7-9-2016 is de Nota van antwoord bij de insprekers in de mail gekomen

6-9-2016 Op het provinciehuis een gesprek gehad en aan het eind de Nota van antwoord gekregen en teleur gesteld weer naar huis.


30-5-2016

Zoals eerder al vermeld vind de Gemeenteraad van Slochteren dat de Alternatieven mee genomen moeten worden in de MER-procedure . 

Echter ze onderstrepen ook net zoals wij, dat de "Notitie Reikwijdte en Detailniveau " vermeld in d.d.5 april 2016 alleen uitgaat  van de eerste drie varianten uit de voorverkenning .

Echter bij de totstandkoming van de voorverkenning zijn burgers en belangenorganisaties in het geheel niet betrokken en was er ook geen mogelijkheid tot indienen van een zienswijze als wel enig inspraak of overleg met de bevolking  geweest.

Door nu uit te gaan van de drie varianten uit de voorverkenning , is er in een zeer vroeg stadium hiermee de inspraak van burgers en belangenorganisaties ernstig beperkt. 

Hierdoor zal er een onvolledig beeld ontstaan in de uitwerking van de uitkomst van de milieueffectrapportage .


30-5-2016

Onderstaande spreekt voor zich zelf , maar onderstreept nogmaals wat we al eerder hebben gezegd dat de invulling als autoweg met 2 x 2 lijd tot verwarring , onduidelijkheid en een groot gevaar blijft voor de weg gebruiker , ook als we langzamer dan 100 km rijden .

Het nieuwe tracé blijkt dus nu al niet te functioneren , dus is zeker met de schaal vergroting van het verkeer de komen de 50 jaar,  al  helemaal niet klaar voor de toekomst.

Laten we  het stuk N33-midden dan gewoon uitvoeren als een A33 dan hebben we deze hoofdbrekers alvast overwonnen. 

De halfzachte verharding strook die nu is toegepast is levensgevaarlijk en is een wassen neus  en geeft ons het gevoel van schijnveiligheid . 

Een klein beetje modder op de  weg is levensgevaarlijk , maar een strook van zacht gras op een bedje van granulaat is het ei van Columbus ? 30-5-2016 

De Eemshaven wordt steeds verder opgewaardeerd en krijgt een maximale diepgang van 14 meter , dit jaar wordt hier mee begonnen . 

Later we dus de N33 ook gelijk goed aan pakken en opwaarderen naar een A33 zodat het verkeer in de toekomst beter bediend word , ook voor de schaalvergroting welke nu volop bezig is in het wegvervoer .

De verkeersintensiteit is nu nog laag ,dit is eigenlijk een groot voordeel om bedrijven naar het Noorden te halen , omdat de wegen hier nog niet dicht geslibd zijn en dat er nog behoorlijk veel capaciteit over is op het wegennet vergeleken met het westen , wat ze ook doen het blijft daar druk en overvol op de wegen . 


15-5-2016

Voorverkenning verdubbeling N33-Midden ( Zuidbroek-Appingedam) werd op de informatie avond op 11 mei in Appingedam benoemd als een Quick Scan van de Provincie , met als doel om geld binnen te halen voor de verdubbeling.                                                                                       Ook de Gemeente Slochteren erkent dat er geen zienswijze ingediend kon worden op de voor verkenning en dus ook geen mogelijkheid was op inspraak of aandragen van alternatieven. 

Dus rest ons en u niets anders dan nu alsnog onze ziens wijze in te dienen.                                   Op de vraag "Wat mag er volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek? .

Het alternatieve tracé van n33dubbelveilig.nl mag niet ontbreken in de MER toetsing en moet hierom opgenomen worden in de notitie Reikwijdte en Detailniveau.  

Vergeet dit niet te vermelden zodat het alternatieve tracé mee genomen kan worden in de toetsing en objectief beoordeeld kan worden . 15-5-2016

Wat kost nu meer grond tracé A of het alternatieve tracé.

  1. Het alternatief is 2,5 km korter
  2. Heeft minder grond nodig om op en af ritten te maken ( hier zijn geen verlengde toegangswegen nodig , omdat de op en af ritten niet in een te krappe bocht mogen liggen)
  3. Heeft 1 knooppunt minder
  4. Tracé A moet verder naar het westen worden verlegt bij hectometerpaal 57 t/m 58,5  dit omdat anders de bocht te krap is om met 100 km/uur te nemen.
  5. Grond nodig om veen afgraving in te laten klinken en voor zand winning , hier bij zijn in het alternatief de afgesneden  stukjes grond te gebruiken.
  6. Bij het alternatieve tracé geven we 70% van de gronden terug aan de natuur en landbouw.    30% wordt gebruikt om de Fivelpoort te ontsluiten en om via de Geerlandweg het dorp Steendam en het Schildmeer te ontsluiten.                                                                        

Als we nu onder de streep kijken bij tracé A of het Alternatieve tracé dan is er minder grond voor de nieuwe weg in gebruik bij het Alternatief dan bij tracé A. 


20 -4-2016

Rijksoverheid heeft in de kranten gepubliceerd :

Kennisgeving 

verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam (N33-Midden)                                                             Voornemen om een milieueffectrapportage op te stellen.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van 21 april tot en met 2 juni 2016 reageren.                                                                   Dit kan via www.platformparticipatie.nl/zuidbroekappingedam .

Schriftelijk reageren kan ook . U kunt uw zienswijze sturen aan de Directie participatie. N33Zuidbroek-Appingedam, Postbus 30316 , 2500 GH DenHaag.9-3-2016 

heeft er een stuk gestaan in "t bokkeblad , hierin is nogmaals het alternatieve tracé uitgebreid beschreven.

De voordelen van het tracé zijn hier in uitgelicht en is er naar de Siddebuursters een oproep gedaan om over de Verdubbeling van de n33 na te denken.

Ook hier zijn de gevolgen groot.


1-3-2016


Volgende stuk is 1-3-2016 geplaatst op de digitale krant van de Eemsbode


20-2-2016 is het volgende geplaatst in het Dagblad van het Noorden.

17-2-2016

Transport en logistiek Nederland (TLN) wi graag net als de EVO dat het alternatief tracé mee wordt genomen in de Milieueffectrapportage  ( MER).                                                                 Het uitgangspunt moet zijn van Appingedam naar Zuidbroek en niet alleen de keuze A B of C.


7-2-2016

Op 4 februari 2016 hebben wij van de werkgroep n33dubbelveilig een gesprek gehad over ons alternatieve tracé.                                                                                                                      aanwezig bij dit gesprek waren beleidsmedewerkers van de provincie en Rijkswaterstaat.               Ook de regio adviseur van de EVO voor Utrecht / Flevoland en Noord Nederland was hierbij aanwezig.

Doel van dit gesprek was ons tracé onder de aandacht te brengen.                                                En na te gaan wat de te volgen procedure is.                                                                              Duidelijk werd dat alles nog open staat en dat nog geen enkel tracé vast staat.                              Alle opties zijn nog mogelijk.                                             

In maart volgt een publicatie in de media van Rijkswaterstaat , waarin iedere belanghebbende zijn plannen kan indienen. Conform de tracéwet. Ook wij zullen dan ons tracé , via de officiële kanalen met de nodige onderbouwing in gaan dienen.

 

7-2-2016

Vanaf 1 februari staat de EVO achter ons alternatieve tracé.                                                              EVO is een Nederlandse organisatie van ondernemers in handel en industrie en behartigt , belangen op het gebied van goed functionerende goederen stomen inclusief opslag.                                          Deze belangen liggen bij : weg, spoor, binnenvaart , zeevaart en luchtvaart.                                      De EVO vertegenwoordigt door de samenstelling van het ledenbestand 70% van de economische bedrijvigheid in Nederland.

De EVO is een voorstander van verbetering en verduurzaming van het wegennet .

Zij ondersteunen onze doelstelling ; een betere en veilige bereikbaarheid van zowel de Eemshaven , Delfzijl en de regio.                                                                                                                        In samenwerking met de EVO gaan wij ons inspannen , ons alternatieve tracé op te laten nemen in de te volgen tracé procedure. 

  


10-01-2016

Nieuw : You tube film ,met animatie over de verschillende tracés 

6-1-2016

Ingezonden brief  Dagblad van het Noorden.

Kaarsrecht wordt alweer letterlijk over genomen.                                                                             De weg zal vloeiend , maar zeker niet kaarsrecht door het landschap gaan.

Rekening houdend met de bebouwing en om landbouwgrond te sparen , bos kap te vermijden , zal er geen  weg komen waar een liniaal langs past , maar wel zo direct mogelijk van Eemskanaal naar knooppunt Noordbroek.

Dat de snelheid toe zal nemen en waarschijnlijk ook hoger ligt dan de 100  km , is een gevolg van de verdubbeling op zich , inderdaad geeft  dit aan dat een weg zonder vlucht stroken een onderkend gevaar heeft.                                                                                                                                Bermongelukken vinden dan nog ook steeds  plaats .

De inrichting van de weg is zeer belangrijk voor de veiligheid , net zoals scherpe bochten , in en uit voegend verkeer en afleiding uit de omgeving .29-12-2015

Krant  heeft  de website opgepikt en een eigen naam gegeven ( Kaarsrechte N33 ) 

Kaarsrecht is niet mogelijk . Rekening houdend met de bebouwing en landbouwgrond ( kavels ) , zal  de weg  met vloeiende lijnen en  zo direct mogelijk van knooppunt Eemskanaal naar Noordbroek lopen. 

Echter " volkstracé "  is niet gelogen , omdat dit het eerste voorstel is wat inderdaad van uit de bevolking wordt aan gedragen .

De andere tracés zijn voort gekomen uit de  "voorverkenning van de verdubbeling N33 midden " en  tot nu toe is er nog geen onderzoek of navraag gedaan bij weggebruikers ,  belanghebbende of aanwonende van de huidige N33.  

De voorgestelde tracés tot nu toe, komen uit het bestuurlijk niveau . 

 

29-12-2015